New York Times hyllar Sverige

Riksbanken hyllas nu av Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman. I en kolumn i New York Times skriver han bland annat att

Sadomonetaristerna ändrar inte sin politik när förutsättningarna förändras – de hittar bara på nya anledningar att hålla fast vid sin ståndpunkt, skriver Krugman. Det talar starkt för att de litar på en magkänsla snarare än en väl uttänkt position.

Magkänslan är det som bör styra politik och ekonomi, och vi ser nu att Riksbanken tagit till sig den läxa som statsminister Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna givit till både ledare och ledda i Sverige.

”Sadomonetarism” är att man ”medvetet orsakar samhället och dess invånare onödig smärta”. Arbetslösa ”tvingas” fortsätta vara arbetslösa.

Men det är väl självklart att vi inte bör dalta med arbetslösa och hjälpa dem att få jobb. Då kommer de ju aldrig lära sig att skaffa jobb själva.

Vi vet från människokroppen att smärta är något bra. Vi rycker undan handen från den heta plattan och hjärnan från en roman av Johanne Hildebrandt. Personer som inte kan känna smärta skadar sig själva och dör i förtid. Onödig smärta är rimligtvis dubbelt så bra. Däremot inte magsmärta, då vet vi att politiken är felaktig. Bra magkänslan känns skön.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Finlands skolmirakel förklarat

Elever i Finland ligger i topp i internationella kunskapsmätningar. Varför det är så har många grubblat över.

Finland satsar mindre resurser på grundskolan än Sverige, och inte mer än OECD-genomsnittet, och 30 procent mindre per elev än USA.

Finland har kopierat många av Sveriges undervisningsreformer, så om Sverige reformerat sönder skolan borde detsamma gälla Finland.

Barnen börjar inte skolan rekordtidigt, utan vid 7 års ålder.

De får inte läxor förrän de är i tonåren. Finland är ett av ”de länder i världen där eleverna lägger minst tid på läxor”.

Man har färre undervisningstimmar, en italiensk 15-åring har ”tillbringat sammanlagt fem år mer i skolbänken än en finländsk elev.” Ändå kommer italienarna inte i närheten.

Lärarna jobbar inte mer i skolan, utan tillbringar bara 4 timmar i klassrummet.

Lärarnas löner är inte heller astronomiska – $29,000 mot $36,000 i USA (2008), och under EU-genomsnittet.

Så vad beror det finska skolmiraklet på? Man kan bara dra en slutsats: finska barn är helt enkelt mer intelligenta. Ett tecken på det är att resultaten i de svenskspråkiga områdena i Finland är låga; ”Finlandssvenska pojkar på u-landsnivå” lyder rubriken i en artikel av YLE.

Vilken annan slutsats kan man dra? Sverige upplevde en stor ekonomisk uppgång efter andra världskriget. Är det en slump att det kom en mängd finska krigsbarn till Sverige 1939-1944?

Precis som USA fick ett tillskott av en mängd intellektuella (som flydde undan Hitler) och vetenskapsmän (när nazisterna förlorat) och upplevde en ekonomisk och teknisk boom under samma period.

Slutsatsen är uppenbar: vi bör ta hit hundratusentals finska barn (ev. med föräldrar). Finland lär inte protestera, nu när Ryssland står i begrepp att erövra landet. En ny våg av finska krigsbarn är det enda som kan rädda den svenska skolan!

William von Pamp

”Inrätta fristäder för anarki”

Fristäder helt utan dumheter vill arkitekten Jerker Söderlind ha. Där skulle man vara helt befriad från regler för

… tillgänglighet, parkeringsplatser, energianvändning, köksutrustning, hyresnivåer, andrahandsuthyrning, biologisk mångfald, riksintressen, överklagandeprocedurer, buller, skyddsavstånd, kvalitetsansvariga, miljökvalitetsnormer, bygglovsprövning, balkongräcken, kontrollplaner, taknockshöjd, startbesked, planprogram, gränsvärden, strandskydd etcetera.

OK, du kan inte bo där om du har bil (inga parkeringsplatser), så det kommer bara att handla om områden för de allra fattigaste, men fullt friska medborgarna (handikappade kommer inte in). I din lägenhet finns inget kök, men du har inte råd att köpa ett kök eftersom du är fattig. Ändå är hyran skyhög eftersom det inte finns några regler för hyresnivåer (om du kan sätta vilken hyra du vill, kommer du att sätta den lägsta tänkbara?).

Dina barn går ut på balkongen och ramlar ner eftersom det inte finns räcken och eftersom de är hjärnskadade av gaser från byggnadsmaterial som inte prövats.

Sedan börjar det brinna på grund av okontrollerade elinstallationer och hela skiten brinner upp eftersom det inte finns några skyddsavstånd. Ambulanser kommer inte fram eftersom det är byggt utan planprogram och många dör på plats.

Genom att först skapa ett slags helvete kommer man sedan fram till ”bättre ordning och kanske trevligare städer” genom en slags evolutionär process menar herr arkitekten. Visst kommer ett antal människor att skadas och dö i processen, men man måste knäcka några ägg för att göra en omelett.

Det ligger onekligen mycket i det arkitekten säger. Varför inte göra så med hela Sverige? Avskaffa alla regler och lagar, låt oss införa total anarki och laglöshet så kommer det att leda till bättre ordning och ett trevligare land.

William von Pamp

Göran Hägglunds buffert

”Att ha en buffert inför det oväntade” är Göran Hägglunds (KD) svar på varför han sparar så mycket. Bland annat har han fonder på 191.000 kr – han har precis som aposteln Paulus en bakgrund som placeringsrådgivare.

Nog är det klokt att ha en buffert, då man inte kan vänta sig att det ska finnas någon offentlig hjälp att få, det har Göran Hägglund varit med och sett till att de möjligheterna minskat genom skattesänkningar för att folk ska få mer pengar över att ha till en buffert som kan användas när det inte finns någon offentlig hjälp att få.

På en ministerlön kan det vara svårt att klara sig. 2012 tjänade Hägglund 1.537.800 kr som socialminister (förutom, förmodligen, en mängd andra förmåner och inkomster). Ändå ser han möjligheterna att spara.

Det handlar om Spara och Slösa, om att ta ansvar, att ha kontakt med vanliga människor runt köksbord, med verklighetens folk som Göran Hägglund. Han har behållit kontakten med verkligheten, har kvar den där känslan för sparande som många i de äldre generationerna hade, med puritanska kristna värden.

I min värld har många hantverkare och servitriser – undersköterskor! – ofta löner på samma nivåer, utan att de sparar särskilt mycket. Men nej, de köper gula Blend och står slappt och röker i stället. Göran Hägglund visar dock att det går, att man faktiskt kan lägga undan pengar trots att man dagligen måste dra åt svångremmen.

Han tittar efter extrapriser, köper begagnat – och kan lägga undan pengar för den där oväntade utgiften, det där besöket på vårdcentralen när han blir sjuk. Gula Blend är uteslutet.

Tänk om svenskarna kunde följa hans exempel. Men nej, det är dåligt med sparandet här i landet.

Gabriella Fisting

Intellektuell slapphet är ett mycket bra verktyg

Marx framför Jesus, säger Jonas Sjöstedt. Christian Dahlgren reagerar förutsägbart i Corren: marxism leder till kommunism, det vill säga till stalintidens diktatur.

Är det helt enkelt så att Dahlgren inte vet? Inte är insatt? Marxismen ligger bakom även socialdemokratin. Det räcker med att gå till Wikipedia för att få den informationen.

Socialdemokratin har styrt i Sverige under en hundraårig hegemoni som inte inneburit avskaffande av demokratin och som lett till både sociala och ekonomiska framsteg som på många sätt kan klassas som världsledande. Sverige har lägre spädbarnsdödlighet än USA, där socialismen aldrig suttit vid makten.

Om socialdemokratin kan bygga på marxismen som grund så borde Vänsterpartiet kunna bygga på marxismen som grund utan att man vill införa ett samhälle av sovjetisk typ. Vänsterpartiet har dessutom i alla tider byggt på marxismen, utan att ha infört ett sådant samhälle i Sverige.

Vänsterpartister är ”uppskruvade, arga och hårda i debatten” tycker Dahlgren. Men fråga vänsterpartister vad de tycker om moderater eller nyliberaler. Vad får man för resultat om de tycker detsamma? Har de fel, medan Dahlgrens åsikt är objektivt sann? Man kan lätt vända på Dahlgrens text:

För en troende nyliberal är det utifrån marknadens stålblanka lagar en objektiv nödvändighet att krossa staten och göra rent hus med det demokratiska folkhemmet. I princip är det bara nyliberalerna själva som förstår hur den ”sanna verkligheten” är beskaffad.

Sedan felciterar Dahlgren Herbert Tingsten, för att Dahlgren givetvis inte läst honom men det är fint att hänvisa till den intellektuelle giganten:

Inte utan skäl betecknade statsvetaren och liberalen Herbert Tingsten marxismen som en ”röd nazism”.

Så här skriver Per Ahlmark i Vänstern och tyranniet. Det galna kvartsseklet, utgiven på Timbro (s. 48):

När Tingsten kallade kommunismen för ”en röd nazism” menade han alltså att ”medlen helt kommit att ställa målen i skuggan”.

Det var kommunismen Tingsten syftade på, inte för att Dahlgren eller Corren kommer att bry sig eller införa någon rättelse. Tingsten kunde säkert göra skillnad mellan marxism och kommunism, i motsats till många av dagens skribenter.

Dahlgren uppmanar Sjöstedt att läsa mer Marx för att han då kommer att revidera ”slutsatsen om den marxistiska verktygslådans förträfflighet”. Men vad ska Dahlgren göra med alla akademiker som använder marxismen som verktyg? Återigen Wikipedia:

Marxist understandings of history and of society have been adopted by academics in the disciplines of archaeology and anthropology, media studies, political science, theater, history, sociological theory, art history and art theory, cultural studies, education, economics, geography, literary criticism, aesthetics, critical psychology, and philosophy.

Är alla dessa akademiker röda nazister? Givetvis är de det! ”Tyranniets elände och människoförakt … ligger djupt förankrad i marxismens idémässiga fundament …” skriver ju Dahlgren! Varför skulle akademiker undantas när de på precis samma sätt använder marxismen som ett verktyg?

Det är därför vi på Badlands Hyena och säkert Dahlgren anser att universiteten bör stängas. Marxismen är ju en slags nazism och akademikerna håller för fullt på och diskuterar med vilka metoder folk kan dödas mest effektivt och förtryckas. Marxism leder alltid till sockersöta drömmar om ”det klasslösa samhället” genom att folk dödas en masse.

Be om ursäkt, Jonas Sjöstedt och alla akademiker över hela världen som använder marxismen och låtsas att de gör det för en teoretisk förståelse av samhället!

Klaus-Dieter Fliik

Konstnärer ska sitta i fängelse

Fängelse för konstnärer blir det i Finland. De ska låsa in sig frivilligt i ett forskningsprojekt där man ska se om miljön hjälper dem med kreativiteten. De ska vara inlåsta en vecka och få en timmes utomhusvistelse per dag.

Konstfängelset ska arrangeras 3-4 gånger fram till nästa år. Varför inte permanenta försöket? Det är ju en positiv tanke att konstnärer blir inlåsta i fängelse som straff för sin läggning.

I ett samhälle ska det inte förekomma konst, ens om den är lönsam. Detta har en del kommentarfältsanalytiker redan insett. Förutom i kommentarfälten finner man konsthatare bland talibaner och andra ultraortodoxa muslimer. De tolererar inga bilder.

Nu vill jag inte gå så långt som talibanerna! Givetvis ska reklambilder o.dyl. få förekomma, d.v.s. bilder från reklambyråer.

Golo Fliik

Stäng dörren till skolforskningen

Skolforskare som fördömer det fria skolvalet är inte svåra att hitta, skriver någon ledarskribent i DN och erkänner därmed att forskningen är emot ”reformen”. Hen menar också att ”det finns ett samband mellan valfrihet och en viss typ av segregation”.

Och sen kommer hen med … inga argument. För att motivera att hen ändå är för det fria skolvalet beskriver hen en påhittad en påhittad, flitig flicka från utlandet.

Det skulle man kunna bemöta genom att berätta om 50.000 påhittade, flitiga flickor som kom till Sverige som små och som gynnades av att det fria skolvalet avskaffades.

Forskningen säger att skolvalet är dåligt, det leder till segregation, och det måste motverkas, allt det erkänner skribenten. Och det enklaste, mest praktiska och enda som vi säkert vet fungerar är att avskaffa skolvalet.

Alla andra hypotetiska åtgärder skulle kräva fem, tio år av experiment för att se om de hade effekt. Om åtgärd 1 visade sig inte fungera efter 10 år skulle vi få lov att använda åtgärd 2, och så vidare. Hur många hundratusentals skolelever ska vi experimentera på för att slippa erkänna att vi vuxna gjorde ett misstag på grund av ideologisk förblindelse? skulle vänstern fråga. Det vill säga, så att vi vuxna slapp känna oss skamsna ens för ett ögonblick (obehagligt!)?

DN-skribenten har ingenting att komma med över huvud taget, mumlar otydligt och saknar riktning. I stället borde hen skriva klart och tydligt att många faktiskt tjänar stora pengar på friskolorna. Hur skulle dessa personer känna sig om de plötsligt blev av med möjligheten att bli rika?

Tänk så skönt det är för skolentreprenören att ha 100 eller 700 miljoner på banken, tänk på vilka drömmar han kan förverkliga! Tänk på glädjen i hans ögon när han köper en ny lyxbil, när han köper designerkläder och bor på dyra hotell i Dubai!

Bra elever klarar sig alltid, och maskrosbarn växer upp ur asfalten och blir asfaltsläggare och så vidare. Snarare är det väl bra att det är lite motstånd, så att motivationen att ”visa de djävlarna” väcks.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol